Kestävän luontomatkailun periaatteet
Pasvik-Inari-alueella


 

Vuonna 2006 yhteistyökumppanit sopivat yhteisistä kestävän luontomatkailun periaatteista. Näiden periaatteiden toteutumista pyritään edis­tämään kaikessa yhteistoiminnassa. Periaatteita pohdittiin paikallisten ohjelmapalveluyrittäjien kanssa Svanvikissa vuonna 2007 järjestetyssä seminaarissa, ja osanottajat katsoivat niiden soveltuvan käytäntöön hyvin.

 


1. Luontoarvot säilyvät ja toiminta edistää luonnon suojelua
 • Luonto on tärkeä matkan syy.
 • Kävijöille kerrotaan luonnosta ja sen suojelusta.
 • Matkailu ei häiritse luontoa - kaikki alueet eivät sovellu matkailukäyttöön.
 • Ryhmät ovat pieniä ja matkailijat kulkevat reiteillä aina kun mahdollista.
 • Matkailua kanavoidaan palveluvarustuksen sijoituksella ja ohjeilla.
 • Rakennetaan ympäristöön sopeutuvasti, luonnonkauniit alueet säilytetään rakentamattomina.
 • Luonnon kulumista ja muita ympäristövaikutuksia seurataan, tarvittaessa niihin puututaan.
 • Markkinointi ei ole ristiriidassa luonnonsuojelun kanssa.
2. Toiminta on ympäristöystävällistä
 • Ympäristöä kuormitetaan mahdollisimman vähän
 • Toimitaan luonnon ehdoilla, vältetään kaikkea ympäristön kuormitusta.
 • Tavoitteena on ympäristöä säästävä ja roskaton retkeily.
 • Suositaan lihasvoimin liikkumista, joka kuormittaa ympäristöä vähemmän.
 • Polttopuuta käytetään säästeliäästi.
 • Päästöt veteen ja ilmaan minimoidaan ja suositaan uusiutuvia energialähteitä.
 • Huolehditaan, että asiakkaiden saatavilla on tietoa ympäristöystävällisestä retkeilystä.
3. Arvostetaan paikallista kulttuuria ja perinteitä
 • Tutustutaan avoimin mielin paikalliseen kulttuuriin.
 • Paikalliset asukkaat ovat mukana suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Paikallisten asukkaiden oikeuksia ja toiveita kunnioitetaan.
 • Paikallinen kulttuuri otetaan mahdollisuuden mukaan huomioon tiedon ja elämysmahdollisuuksien tarjonnassa.
 • Historiallisesti tärkeitä kohteita kunnioitetaan ja niiden vahingoittuminen ennaltaehkäistään.
 • Käytetään paikalliset olot hyvin tuntevia oppaita.
4. Vaikutetaan myönteisesti paikalliseen talouteen ja työllisyyteen
 • Käytetään mahdollisuuksien mukaan paikallisten yrittäjien tuotteita ja palveluja.
 • Työllistetään mahdollisuuksien mukaan paikkakuntalaisia, mutta huomataan, että myös muualta tulleet ihmiset ja ideat voivat olla voimavara kotiseudun kehittämisessä.
 • Alkuperäisväestön osallistumismahdollisuuksia ja paikallisyhteistyötä tuetaan.
5. Asiakkaiden arvostus ja tietämys luonnosta ja kulttuurista lisääntyvät
 • Tietoa alueesta on saatavilla matkan suunnittelua varten.
 • Tieto löytyy helposti ja on tarjolla kiinnostavassa muodossa.
 • Oppaat ovat hyvin koulutettuja ja tietävät alueen luonnosta, kulttuurista ja historiasta.
 • Palautemahdollisuuksia kehitetään, mikä antaa kiinnostuneille mahdollisuuden myös osallistua suunnitteluun
6. Ohjelmapalvelujen laatu ja turvallisuus on korkealla tasolla
 • Tiedot ovat luotettavia.
 • Tärkeitä turvallisuussäännöksiä noudatetaan.
 • Järjestetään koulutusta yhdessä yrittäjien kanssa.
 • Suunnittelu on avointa ja interaktiivista, asiakkaiden mielipiteitä kunnioitetaan.
 • Yhteistyössä asetetaan etusijalle ne, jotka sitoutuvat näihin kestävän luontomatkailun periaatteisiin.
  
RUS NOR FIN ENG