Ylä-Paatsjoki


Ylä-Paatsjoen kansallispuisto

 

Sijainti: Etelä-Varangin kunta, Finnmarkin lääni, Norja
Alue: 119 km²
Perustamisvuosi: 1970, laajennus 2003
Hallinnasta vastaava taho: Paikallis hallinto (vuodesta 2011): 2 jäsentä Etelä-Varangin kunnanvaltuustosta, 1 jäsen Finnmarkin maakuntahallituksen valtuustosta ja 1 jäsen Saamelaiskäräjiltä.


 

Norjan laajin vanhan metsän alue sijaitsee Ylä-Paatsjoella, jonne pohjoisen havumetsävyöhykkeen luoteisin osa ulottuu. Tuhansien vuosien ajan puistoalue välttyi merkittäviltä ihmisvaikutuksilta. Maasto on alavaa, ja loivat, metsän peittämät tunturit kohoavat järvien, soiden ja kallioiden lomasta. Alueen linnustosta tekee kiinnostavan muualla Norjassa ja läntisessä Euroopassa harvinaisten itäisten lajien esiintyminen. Ylä-Paatsjoki on ainoa alue Norjassa, missä on elinvoimainen karhukanta. Kansallispuisto on lisäksi hirvien tärkeä talvilaidunalue.

 

Ylä-Paatsjoen kansallispuiston suojelun tavoitteita ovat:

 • suojella laaja, yhtenäinen, koskematon mäntymetsäalue
 • säilyttää erityislaatuinen ja biodiversiltaan rikas metsäekosysteemi
 • varmistaa alueen luontotyyppien monimuotoisuuden säilyminen
 • säilyttää alueen kulttuuriperintökohteet

Luontoa ja ympäristöä häiritsevä toiminta on kansallispuiston alueella kielletty.

 • Kasvien ja kuolleen puuaineksen tuhoaminen ja vaurioittaminen on kielletty.
 • Eläinten tarpeeton häiritseminen on kielletty.
 • Tulenteko on kielletty huhtikuun 15. ja syyskuun 15. välisenä aikana.
 • Maastoliikenne on kielletty, lukuun ottamatta moottorikelkkailua siihen osoitetuilla reiteillä.

Retkeilijöitä varten kansallispuistossa on yksi merkitty polku. Polku seurailee Storbrysttjern-järven rantaviivaa ja johtaa Ellenvann-järven rannalla sijaitsevalle autiotuvalle. Täältä polku jatkuu aina Norjan ja Suomen rajalle, missä sijaitsee toinen retkeilijöille avoin tupa. Polun varrelle pystytetyt opasteet kertovat alueen luonnosta ja kulttuurihistoriasta.

Talvisin kansallispuistossa laiduntaa noin 2000 poroa. Norjan ja Suomen välillä kulkeva poroaita estää porojen vaeltamisen valtiorajojen yli. Poronhoitajilla on kansallispuistossa mökki.

 


Ylä-Paatsjoen maisemansuojelualue

 

Sijainti: Etelä-Varangin kunta, Finnmarkin lääni, Norja
Alue: 54 km²
Perustamisvuosi: 2003
Hallinnasta vastaava taho: Paikallis hallinto (vuodesta 2011): 2 jäsentä Etelä-Varangin kunnanvaltuustosta, 1 jäsen Finnmarkin maakuntahallituksen valtuustosta ja 1 jäsen Saamelaiskäräjiltä.

 

Ylä-Paatsjoen maisemansuojelualue ulottuu kansallispuiston rajalta itään, kohti Paatsjokea. Maisema muodostuu metsäisten saarekkeiden laikuttamista laajoista suo- ja kosteikkoalueista. Alue on erilaisten suotyyppien mosaiikki. Esimerkiksi ikiroudassa olevista palsakummuista koostuvia palsasoita esiintyy alueella. Laajoilla soilla kasvaa harvinaisia ja vaarantuneita kasvilajeja. Hitaasti virtaavan Paatsjoen rantamilta löytyy useita ravinteikkaita matalikkoja, joiden kasvillisuus on monimuotoinen ja linnusto lajistoltaan rikas. Joen yläjuoksu ja sitä ympäröivät suot muodostavat yhden Norjan rikkaimmista vesilintualueista. Alueella pesii useita harvinaisia ja vaarantuneita lintulajeja.

 

Ylä-Paatsjoen maisemansuojelualueen suojelun tavoitteita ovat:

 • säilyttää erityislaatuinen luonnon- ja kulttuurimaisema, joka on biodiversiteetiltaan rikas
 • varmistaa alueen luontotyyppien monimuotoisuuden säilyminen
 • suojella alueen maisematyyppejä ja erityislaatuisia geologisia muodostelmia

Luontoa ja ympäristöä häiritsevä toiminta on maisemansuojelualueella kielletty.

 • Kasvien ja kuolleen puuaineksen tuhoaminen ja vaurioittaminen on kielletty.
 • Eläinten tarpeeton häiritseminen on kielletty.
 • Tulenteko on kielletty huhtikuun 15. ja syyskuun 15. välisenä aikana.
 • Maastoliikenne on kielletty, lukuun ottamatta moottorikelkkailua siihen osoitetuilla reiteillä.

Maisemansuojelualueella kulkee yksi merkitty retkeilypolku, joka johtaa Grensefossista kolmen valtakunnan rajapyykille (Treriksrøysa), missä Suomen, Norjan ja Venäjän rajat kohtaavat.

Maisemansuojelualueella kulkee useita sorateitä ja siellä on myös tupia, sotilasrakennuksia ja poroaitoja. Alueen vesivoimalaitokset ja patoaltaat sijaitsevat Grensefossissa ja Hestefossisssa.

 


Paatsjoen luonnonpuisto

 

Sijainti: Etelä-Varangin kunta, Finnmarkin lääni, Norja
Alue: 19 km²
Perustamisvuosi: 1993
Hallinnasta vastaava taho: Finmarkin lääninhallitus, ympäristönsuojeluosasto

 

Höyhenjärven (Fjaervann) alue muodostaa Paatsjoen luonnonpuiston sydämen, sillä se on Paatsjoen laajin lähes koskemattomana säilynyt osa. Vesi on matalaa, ja korkean tuottavuuden ansiosta vesi- ja rantakasvillisuus on runsasta ja linnusto monilukuinen. Järvi sulaa aikaisin keväällä ja jäätyy vasta myöhään syksyllä. Järvi on Paatsjokilaakson lähialueella pesiville sorsa- ja kahlaajalinnuille merkittävä alue. Suot muodostavat kahlaajille tärkeän pesimäalueen. Luonnonpuisto lukeutuu kansainvälisesti arvokkaat kosteikkoalueet kattaviin Ramsar-alueisiin.

 

Paatsjoen luonnonpuiston suojelun tavoitteita ovat:

 • säilyttää vesistöalue, joka on erityisen tärkeä pesimä- ja levähdysalue useille vesilinnuille
 • suojella Paatsjoen luonnontilaisimmillaan säilynyt osa
 • suojella luonto- ja kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan tärkeä alue, jolla on huomattavaa tieteellistä ja kasvatuksellista merkitystä

Luontoa ja ympäristöä häiritsevä toiminta on alueella kielletty.

 • Kaikki kasvillisuus on suojeltu. Marjojen ja sienien poimiminen on sallittua.
 • Metsästys ja lintujen tai muiden eläinten tarpeeton häiritseminen on kielletty.
 • Koirat on pidettävä kiinni alueella liikuttaessa.
 • Leiriytyminen on sallittu ainoastaan luvanvaraisesti.
 • Maastoliikenne on kielletty.

Gjøkbuktasta lähtevä merkitty polku johtaa luonnonpuiston alueella sijaitsevalle lintutornille.


  
RUS NOR FIN ENG